Lista definicji importów przyjęć magazynowych

Kartoteka importów przyjęć magazynowych zawiera listę definicji importów przyjęć magazynowych z zewnętrznych systemów magazynowych.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście definicji importu to:
  • dodanie nowej definicji importu,
  • edycja definicji importu,
  • usunięcie definicji importu (nie jest możliwe usunięcie definicji importu, z którą są powiązane dane, np. kontrahent),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowej / edycja istniejącej definicji importuSekcja "Pdstawowe" zawiera informacje o nazwie i uwagi do definicji importu.

Sekcja "Parametry importu" definiuje strukturę importowanych danych. 

Importowane pliki mogą być typu tekstowego (csv, txt) lub arkuszem kalkulacyjnym (xls) programu MS Excel. W przypadku importu plików tekstowych należy określić sposób wyodrębniania pól z jego zawartości. Wyodrębnianie przez użycie separatora dzieli linię danych z pliku na części wg separatora określonego w polu "Separator". Można użyć jednego z predefiniowanych separatorów lub w polu "Separator" wpisać własny znak separatora. Drugim rodzajem jest wyodrębnianie przez określoną ilość znaków w polu, którą należy określić w kolumnie "ilość znaków" w sekcji "Wybrane pola". Mechanizm importu umożliwia pominięcie wskazanej ilości wierszy z początku (np. wiersz z nagłówkiem kolumn) lub z końca pliku (np. podsumowanie). W przypadku importu plików tekstowych należy wskazać stronę kodową systemu zapisu znaków w jakiej został utworzony. Niepoprawne ustawienie strony kodowej spowoduje błędne wyświetlanie znaków diakrytycznych. Rozszerzenia nazwy importowanych plików można wybrać z listy predefiniowanych rozszerzeń lub zdefiniować własne roszerzenie (możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego rozszerzenia przez rozdzielenie ich przecinkiem).

Import pozycji przyjęć magazynowych wymaga znalezienia w kartotece produktów Cut Glass pozycji o identyfikatorze pochodzącym z kartoteki zewnętrznej. Domyślnie wyszukiwanie odbywa się w polu "Indeks" kartoteki produktów Cut Glass, możliwe jest jednak wyszukiwanie w polu "Nazwa" po zaznaczeniu w definicji importu pola "Identyfikator produktu jest jego nazwą".

Mapowanie pól z importowanego pliku na pola w programie Cut Glass odbywa się przez przenoszenie pozycji z listy "Dostępne pola" (pola z programu Gut Glass) na listę "Pola wybrane". Lista "Pola wybrane" powinna zawierać ilość pozycji odpowiadającą ilości pól w importowanym pliku. Jeśli pole z importowanego pliku ma zostać pominięte podczas importu to należy w jego miejsce wprowadzić pozycję "*Puste pole*".  Lista "Pola wybrane" może zostać ręcznie posortowana przez użycie skrótów klawiaturowych Ctrl+Up lub Ctrl+Down lub wybranie odpowiedniej opcji z menu kontekstowego.