Lista definicji importów kontrahentów

Kartoteka importów kontrahentów zawiera listę definicji importów kontrahentów z zewnętrznych systemów.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście definicji importu to:
  • dodanie nowej definicji importu,
  • edycja definicji importu,
  • usunięcie definicji importu,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowej / edycja istniejącej definicji importuSekcja "Pdstawowe" zawiera informacje o nazwie i uwagi do definicji importu.

Sekcja "Parametry importu" definiuje strukturę importowanych danych. 

Importowane pliki mogą być typu tekstowego (csv, txt) lub arkuszem kalkulacyjnym (xls) programu MS Excel. W przypadku importu plików tekstowych należy określić sposób wyodrębniania pól z jego zawartości. Wyodrębnianie przez użycie separatora dzieli linię danych z pliku na części wg separatora określonego w polu "Separator". Można użyć jednego z predefiniowanych separatorów lub w polu "Separator" wpisać własny znak separatora. Drugim rodzajem jest wyodrębnianie przez określoną ilość znaków w polu, którą należy określić w kolumnie "ilość znaków" w sekcji "Wybrane pola". Mechanizm importu umożliwia pominięcie wskazanej ilości wierszy z początku (np. wiersz z nagłówkiem kolumn) lub z końca pliku (np. podsumowanie). W przypadku importu plików tekstowych należy wskazać stronę kodową systemu zapisu znaków w jakiej został utworzony. Niepoprawne ustawienie strony kodowej spowoduje błędne wyświetlanie znaków diakrytycznych. Rozszerzenia nazwy importowanych plików można wybrać z listy predefiniowanych rozszerzeń lub zdefiniować własne roszerzenie (możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego rozszerzenia przez rozdzielenie ich przecinkiem).

Kluczowym polem importowanego pliku jest nazwa skrócona kontrahenta. Znalezienie w kartotece kontrahentów identycznej pozycji jak ta importowana z pliku skutkuje jej pominięciem.

W przypadku niemożności zaimportowania z pliku rodzajów kontrahenta (odbiorca/dostawca/klient detaliczny) istnieje możliwość ustalenia jego domyślnego rodzaju.

Oprócz podstawowej definicji kontrahenta możliwe jest również zaimportowanie kontaktów personalnych powiązanych z kontrahentem. Import ten może odbywać się w trzech wariantach:
  • import kontaktu z kontrahentem
  • Import kontaktów bez kontrahentów - wiązanie wg symbolu kontrahenta
  • Import kontaktów bez kontrahentów - wiązanie wg nazwy skróconej kontrahenta
  • Import kontaktów bez kontrahentów - wiązanie wg nr nip kontrahenta
Pierwsza opcja importuje jednocześnie kontrahenta i jeden powiązany kontakt personalny. Pozostałe opcje importują kontakty personalne bez importowania kontrahentów wiążąc je z istniejącymi kontrahentami.

Mapowanie pól z importowanego pliku na pola w programie Cut Glass odbywa się przez przenoszenie pozycji z listy "Dostępne pola" (pola z programu Gut Glass) na listę "Pola wybrane". Lista "Pola wybrane" powinna zawierać ilość pozycji odpowiadającą ilości pól w importowanym pliku. Jeśli pole z importowanego pliku ma zostać pominięte podczas importu to należy w jego miejsce wprowadzić pozycję "*Puste pole*".  Lista "Pola wybrane" może zostać ręcznie posortowana przez użycie skrótów klawiaturowych Ctrl+Up lub Ctrl+Down lub wybranie odpowiedniej opcji z menu kontekstowego.