WersjaData publikacji

1.0.3.62024-07-04
Zmiany w wersji 1.0.3.6
 • zaimplementowano walidację importowanych pozycji zleceń po każdej edycji pozycji,
 • w imporcie zleceń zaimplementowano możliwość przycięcia tekstów do maksymalnej długości dozwolonej z poziomu menu kontekstowego,
 • zaimplementowano możliwość określenia przedziałów powierzchni dla podsumowania szyb wg powierzchni (Ustawienia->Produkcja->Zlecenia->Podsumowanie),
 • dodano podsumowanie szyb wg powierzchni w raporcie wydania zewnętrznego,
 • do źródła danych raportu wydania dodano do pozycji pola: Numer_zlecenia, Numer_zamowienia_wg_kontrahenta, Zamowienie_klienta_Numer, Zamowienie_klienta_Referencje, Zamowienie_klienta_Pozycja, Zamowienie_klienta_Data, Zamowienie_klienta_Informacje_o_inwestorze, Zamowienie_klienta_Kod,
 • w ustawieniach (Ustawienia->Produkcja->Zbiory optymalizacyjne) dodano parametr: “Ograniczenie maksymalnej długości cięcia”,
 • dodano raport “Wezwanie do zwrotu użyczonych stojaków” dla źródła danych “Wypożyczone stojaki”.

1.0.3.52024-04-15
Zmiany w wersji 1.0.3.5
 • naprawiono eksport optymalizacji do formatu GlassSerwis.

1.0.3.42024-04-03
Zmiany w wersji 1.0.3.4
 • usunięto błąd uniemożliwiający edycję zgłoszenia “wsparcia”,
 • zastąpiono systemowe przechwytywanie błędu duplikatu nazwy raportu komunikatem o duplikacie nazwy,
 • naprawiono błąd powodujący nieprzenoszenie się “nr zamówienia nabywcy” na raporcie etykiety produkcyjnej.

1.0.3.32024-03-28
Zmiany w wersji 1.0.3.3
 • dodano raport “Cennik kontrahenta”,
 • naprawiono błąd występujący przy zamykaniu formularza wyboru odpadów jako tafli do optymalizacji,
 • w definicji importu zleceń dodano opcję “Przycinanie zbyt długich danych tekstowych”,
 • naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe rysowanie łuków w optymalizacji,
 • ograniczono precyzję wymiarów szyby do jednego miejsca po przecinku.

1.0.3.22024-03-19
Zmiany w wersji 1.0.3.2
 • zaimplementowano domyślne jednostki dla produktów i cenników (Ustawienia -> Produkcja -> Kartoteki),
 • na liście pozycji zlecenia dodano kolumnę “Pow. nom. jedn. [m2]”,
 • dodano adres dostawy na liście obrotu stojakami oraz w powiadomieniu e-mail.

1.0.3.12024-03-12
Zmiany w wersji 1.0.3.1
 • zaimplementowano możliwość dodawania komentarzy do zleceń,
 • utworzono systemowe zestawienie zawierające listę komentarzy do zleceń,
 • dodano nowe ustawienie: Ustawienia -> Produkcja -> Szyby -> Wymagaj unikalności nazwy.
 • dodano nowy tryb rozliczania produkcji zlecenia “z częściowym rozkrojem szyby” (Ustawienia -> Produkcja -> Zlecenia -> Rozliczenie produkcji -> Zezwalaj na rozliczenie produkcji),
 • na formularzu optymalizacji rozkroju w sekcji podsumowania dodano łączne pole powierzchni użytych tafli,
 • na formularzu edycji zlecenia na liście pozycji dodano do menu kontekstowego opcję “Zmień cenę” pozwalającą na zmianę ceny końcowej pozycji zlecenia dla zaznaczonych wierszy,
 • na wszystkich zakładkach zawierających listy danych zaimplementowano wyświetlanie w nagłówku zakładki ilości wierszy,
 • na liście pozycji zlecenia dodano kolumnę z konstrukcją szyby (uwaga! kolumna ta jest domyślnie ukryta, dodanie tej kolumny do listy może wydłużyć czas ładowania listy pozycji),
 • na liście pozycji zlecenia dodano kolumny prezentujące ceny jednostkowe szyby za m2 (domyślnie ukryte).

1.0.3.02024-02-09
Zmiany w wersji 1.0.3.0
 • do źródła danych raportu listy produkcyjnej dodano szczegółowe informacje o wymiarach i kształcie szyby,
 • rozszerzono definicję słownika zabiegów technologicznych o właściwość “Próg powierzchni ceny minimalnej” – wartość powierzchni szyby poniżej której cena jest stała (cena za m² * próg powierzchni), tylko dla jednostki wyrażonej w m²,
 • zaimplementowano przenoszenie uwag pozycji zlecenia do uwag pozycji wydania magazynowego (Ustawienia -> Wydania magazynowe -> Przenoś uwagi pozycji zlecenia do wydania).

1.0.2.92024-02-02
Zmiany w wersji 1.0.2.9
 • naprawiono błąd powodujący powstawanie podwojonych stanów magazynowych w momencie wycofywania remanentu (w szczególnych wypadkach),
 • naprawiono błąd w eksporcie optymalizacji w formacie bottero (nieprawidłowe kształty łuków w odbiciu lustrzanym),
 • naprawiono błąd powodujący nieprzenoszenie informacji o ukierunkowaniu struktury z definicji szkła na zachowanie ukierunkowania struktury w pozycji zlecenia,
 • dodano do raportu etykiet zleceń, etykiet produkcyjnych i listy produkcyjnej informacje szczegółowe o użytych szprosach,
 • w eksporcie wydań zewnętrznych zaimplementowano możliwość podzielenia wydania wg zleceń.

1.0.2.82024-01-11
Zmiany w wersji 1.0.2.8
 • zaimplementowano automatyczne dostosowanie interfejsu graficznego aplikacji do skalowania ustawionego w systemie operacyjnym,
 • dodano moduł zgłaszania on-line błędów występujących w aplikacji bezpośrednio w systemie Help Office (Pomoc->Zgłoś błąd w aplikacji),
 • dodano moduł zamawiania on-line usługi wsparcia Help Office (Pomoc->Zamów usługę wsparcia Help Office),
 • usunięto z podsumowań list oznaczenia rodzajów funkcji agregującej (np. “SUMA=”),
 • dodano w źródle danych etykiety pozycji zlecenia pole “Indeks szyby”,
 • dodano w ustawieniach Szyby->Generowanie indeksu i nazwy, opcje: “Indeks jako autoinkrementacja” i “Indeks jako autoinkrementacja, nazwę na podstawie konstrukcji”.

1.0.2.72023-12-15
Zmiany w wersji 1.0.2.7
 • zaimplementowano w pozycjach wydania magazynowego sortowanie wg numeru zlecenia i liczby porządkowej pozycji zlecenia jeśli wydanie nie zostało utworzone na podstawie kompletacji i jest powiązane ze zleceniami.

1.0.2.62023-12-13
Zmiany w wersji 1.0.2.6
 • w zestawieniach dodano opcję włączenie trybu ręcznego odświeżania listy po zmianie filtra,
 • naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe generowanie numeru partii wydania utworzonego z kompletacji.

1.0.2.52023-12-06
Zmiany w wersji 1.0.2.5
 • zoptymalizowano zużycie pamięci operacyjnej w procesie optymalizacji rozkroju,
 • do źródła danych raportów etykiety zlecenia, etykiety produkcyjnej listy produkcyjnej dodano pole z listą znaczników zlecenia,
 • zaimplementowano sortowanie pozycji wydania magazynowego wg porządku w jakim została utworzona kompletacja, z której utworzono wydanie,
 • zaimplementowano możliwość nadawania numerów seryjnych pojedynczym szybom (wyrób gotowy) na etykietach zleceń oraz wykorzystywanie tychże numerów w kompletacjach i meldunkach,
 • w module “Użytkownicy” dodano do menu kontekstowego listy opcję “Ustaw jako wylogowany”.

1.0.2.42023-11-16
Zmiany w wersji 1.0.2.4
 • dodano możliwość generowania wykresów z zestawień,
 • w zleceniach dodano możliwość zmiany statusu z “w trakcie realizacji” na “anulowano zlecenie” i “zarejestrowano zlecenie”.

1.0.2.32023-11-10
Zmiany w wersji 1.0.2.3
 • na wszystkich listach danych zaimplementowano możliwość przypinania kolumn (menu kontekstowe na nagłówku kolumny),
 • do źródła danych pozycji zlecenia etykiety produkcyjnej dodano pola: “Jest_szpros”, “Jest_obrobka_krawedzi”, “Szczegoly_obrobki_krawedzi”, “Sa_zabiegi_technologiczne”, “Sa_otwory_i_wyciecia” i “Lp”,
 • naprawiono błąd uniemożliwiający odtworzenie stanu pozycji dodanych przez użytkownika do menu “Zestawienia”.

1.0.2.22023-11-07
Zmiany w wersji 1.0.2.2
 • wprowadzono nowy instalator aplikacji,
 • zaimplementowano możliwość ograniczenia ilości pobieranych danych na listach: kontrahenci, kontakty personalne, produkty, kompletacje,
 • zaimplementowano na listach z możliwością ograniczenia ilości pobieranych danych doczytywanie wierszy po dojściu do końca listy,
 • usunięto błąd pojawiający się po odświeżeniu listy załączników zleceń,
 • na formularzu edycji zlecenia dodano możliwość wygenerowania raportu i załączenia go jako pliku pdf,
 • dodano nowy porządek układania szyb w stojakach zgodny z konstrukcją szyby zespolonej,
 • dodano możliwość eksportu ramek dla niezakończonych zbiorów optymalizacyjnych (tylko zbiory w pełni zoptymalizowane),
 • dodano możliwość zmiany cen w zleceniach z wykonaną optymalizacją zbiorów ale jeszcze niezrealizowanych,
 • rozszerzono definicję kartoteki użytkowników o pole numer telefonu i adres e-mail,
 • dodano do źródła danych oferty informacje o numerze telefonu i adresie e-mail użytkownika tworzącego ofertę,
 • zaimplementowano możliwość usuwania kompletacji (tylko ze statusem “w trakcie” i “gotowa”).

1.0.2.12023-10-27
Zmiany w wersji 1.0.2.1
 • w kartotece szyb dodano filtr “konstrukcja”,
 • w widoku pełnego ekranu optymalizacji rozkroju zaimplementowano skalowanie czcionki opisów formatek (Ustawienia -> Produkcja -> Zbiory optymalizacyjne -> Oznacznia rozkroju -> Rozmiar czcionki w widoku zmaksymalizowanym),
 • w formularzu edycji pozycji zlecenia usunięto błąd braku przeliczania ceny szyby po powieleniu pozycji szprosów, otworów i zabiegów technologicznych.

1.0.2.02023-10-19
Zmiany w wersji 1.0.2.0
 • w module planowania produkcji dodano w podsumowaniu dnia informacje o procentowym obciążeniu dnia pracy,
 • w ustawieniach planowania produkcji dodano opcje dotyczące procentowego obciążenia dnia pracy,
 • w ustawieniach planowania produkcji dodano opcję ustalającą sposób liczenia ilości i powierzchni (według formatek lub szyb zespolonych),
 • w module planowania produkcji dodano w menu kontekstowym opcję “Usuń datę początkową terminu”,
 • w źródle danych raportu “Lista stojakowa” dodano pole “Numer zamówienia nabywcy”.

1.0.1.92023-10-18
Zmiany w wersji 1.0.1.9
 • dodano moduł planowania produkcji,
 • dodano tabelę “Planowanie produkcji” do listy tabel dostępnych w zestawieniach,
 • dodano do znaczników właściwość “kolor”.

1.0.1.82023-10-11
Zmiany w wersji 1.0.1.8
 • rozbudowano kartotekę produktów o akcesoria,
 • zaimplementowano akcesoria w zleceniach,
 • zaimplementowano stawki vat w zleceniach i wydaniach magazynowych,
 • dodano nowe ustawienie: Ustawienia->Produkcja->Zlecenia->Sprzedaż->Domyślna wartość stawki VAT,
 • dodano nowe ustawienie: Ustawienia->Produkcja->Wydania magazynowe->Sprzedaż->Domyślna wartość stawki VAT,
 • zaimplementowano możliwość liczenia wartości zleceń i wydań magazynowych od brutto,
 • zaimplementowano możliwość wystawiania dokumentów zleceń i wydań w walutach,
 • dodano słownik walut,
 • dodano kartotekę tabeli kursów walutowych,
 • rozszerzono import zleceń o “obróbkę krawędzi”,
 • zaimplementowano na wszystkich listach danych zapamiętywanie zaznaczenia i pozycji po odświeżeniu,
 • zaimplementowano na wszystkich listach danych zapamiętywanie ustawień wydruku (funkcja eksperymentalna, domyślnie wyłączona, Ustawienia->Pozostałe->Interfejs użytkownika->Zapisuj konfigurację wydruków list),
 • dodano w ustawieniach w sekcji Ustawienia->Pozostałe->Firma->Logo możliwość załadowania logo firmy, które można wykorzystać w nagłówku lub stopce wydruków list danych,
 • dodano raport “Certyfikat legalności” dla modułu “Licencje”.

1.0.1.72023-08-30
Zmiany w wersji 1.0.1.7
 • dodano moduł “Licencje” (Menu -> Administracja).

1.0.1.62023-08-10
Zmiany w wersji 1.0.1.6
 • dodano moduł “Monitor transakcji” (Menu -> Administracja),
 • podczas importu zleceń automatycznie przepisywane są z kartoteki szyb “Otwory i wycięcia” oraz “Zabiegi technologiczne”,
 • w zestawieniach dodano nowy filtr słownikowy wielokrotnego wyboru dla kolumn referencyjnych (np. Zlecenia->Id statusu),
 • w zestawieniach dodano nowy filtr produktów dla kolumn referencyjnych.

1.0.1.52023-08-03
Zmiany w wersji 1.0.1.5
 • dodano pole “Koszt transportu” na formularzu edycji zlecenia oraz kolumnę na liście zleceń,
 • do źródła danych raportu “Zlecenie z procesami technologicznymi” dodano pole “Koszt transportu”,
 • zaimplementowano automatyczne ustawianie pola “Szyby elementarne podlegające obróbce” podczas importu zleceń,
 • dodano walidację zaznaczenie pola “Szyby elementarne podlegające obróbce” jeśli wybrana została przynajmniej jedna obróbka krawędzi pozycji zlecenia,
 • do źródła danych raportu “Zlecenie z procesami technologicznymi” dodano pole “Powierzchnia szyby razem”.

1.0.1.42023-07-31
Zmiany w wersji 1.0.1.4
 • dodano moduł “Remanenty” (menu Magazyn),
 • dodano nową sekcję ustawień dla modułu “Remanenty” (Ustawienia->Produkcja->Remanenty),
 • dodano filtr wg typów produktów na liście produktów,
 • dodano filtr wg typów produktów na liście “Stany magazynowe”,
 • zaimplementowano możliwość ustalenia porządku wyświetlania pozycji w menu głównym (drag & drop),
 • do menu kontekstowego w menu głównym aplikacji dodano opcje “Resetuj” przywracającą pierwotny porządek ułożenia opcji,
 • do źródła danych raportu etykiet zleceń dodano pole “Kształt” (szyby),
 • do źródła danych raportu etykiet produkcyjnych dodano pola: “Kształt” (szyby), “Uwagi pozycji zlecenia”, “Konstrukcja”, “Indeks szkła” i “Nazwa szkła”,
 • zaimplementowano możliwość włączenia (Ustawienia->Pozostałe->Bezpieczeństwo) zapamiętywania loginu ostatnio zalogowanego użytkownika,
 • zaimplementowano monitorowanie połączenia z bazą danych (Ustawienie->Pozostałe->Bezpieczeństwo),
 • do listy pozycji zlecenia dodano kolumnę “Nazwa kształtu”,
 • dodano możliwość określenia czy zapisywać pozycję i rozmiar okien (Ustawienie->Interfejs użytkownika),
 • na pulpicie dodano do menu kontekstowego wywoływanego na nagłówku grupy pozycję “Zmień kolejność grup”,
 • zaimplementowano możliwość wyszukiwania w ustawieniach aplikacji.

1.0.1.32023-07-12
Zmiany w wersji 1.0.1.3
 • dodano moduł “Zamówienia do dostawców” (menu Magazyn),
 • przebudowano formularz “Zapotrzebowanie na szkło” w kontekście zamówień do dostawców,
 • dodano możliwość generowania zamówień do dostawców z formularza “Zapotrzebowanie na szkło”,
 • dodano możliwość generowania zamówień do dostawców z listy “Stany magazynowe”.

1.0.1.22023-07-05
Zmiany w wersji 1.0.1.2
 • dodano na liście zbiorów optymalizacyjnych opcję “Zapotrzebowanie na szkło”.

1.0.1.12023-07-03
Zmiany w wersji 1.0.1.1
 • zmieniono rozliczanie wydań zewnętrznych, dodano zakładkę z listą rozliczeń na formularzu edycyjnym wydania,
 • dodano import rozliczeń wydań zewnętrznych,
 • na liście zleceń w sekcji listy pozycji zlecenia dodano w rozwijanej subliście podsumowującej zakładkę “Optymalizacja”,
 • dodano raport “Zlecenie z procesami technologicznymi”,
 • na liście “Przyjęcia magazynowe” dodano filtr “Nabywca”,
 • na liście “Wydania magazynowe” dodano filtr “Dostawca”,
 • na liście “Obrót stojakami” dodano filtr “Kontrahent”,
 • na liście “Kompletacje” dodano filtr “Nabywca”,
 • na liście “Meldunki wykonania szyb” dodano filtr “Nabywca”,
 • na liście “Skrzynka odbiorcza” dodano filtr “Nabywca”,
 • na liście “Zlecenia” dodano filtr “Nabywca”.

1.0.1.02023-06-26
Zmiany w wersji 1.0.1.0
 • do definicji słownika “Otwory i wycięcia” dodano pola “Zakres grubości szkła”,
 • ograniczono wybór dostępnych “otworów i wycięć” podczas dodawania do pozycji zlecenia o te pozycje, dla których grubość szkła szyby mieści się w zakresie wprowadzonym w słowniku w polach “Zakres grubości szkła”,
 • do definicji “Otwory i wycięcia” na pozycji zlecenia dodano pole “Średnica”,
 • w kartotece szyb zmieniono sposób przechowywania informacji o foliach, dodawanie folii odbywa się przez użycie opcji “Dodaj folie” z menu kontekstowego wywoływanego na pozycji “Szkło”,
 • w kartotece szyb dodano zakładkę “Otwory i wycięcia” i “Zabiegi technologiczne”, dane te są przenoszone do pozycji zlecenia,
 • na liście zleceń w sekcji listy pozycji zlecenia dodano w rozwijanej subliście podsumowującej zakładkę “Kalkulacja ceny”.

1.0.0.92023-06-15
Zmiany w wersji 1.0.0.9
 • dodano zakładkę “Fotografie” na formularzu kompletacji (wymagana konfiguracja usługi CutGlass.WebApi),
 • dodano w ustawieniach aplikacji ustawienie ardesu url usługi CutGlass.WebApi (Pozostałe / WebApi / Url usługi), wymagane do obsługi pobierania fotgrafii kompletacji,
 • naprawiono błąd powodujący brak tworzenia powiązania zlecenia z ofertą podczas powielania oferty (na jeden ze statusów zlecenia),
 • na liście zleceń dodano kolumnę “Nr powiązanej oferty”.

1.0.0.82023-06-12
Zmiany w wersji 1.0.0.8
 • dodano kartotekę kontaktów personalnych,
 • zaimplementowano import kontrahentów i kontaktów personalnych.

1.0.0.72023-05-24
Zmiany w wersji 1.0.0.7
 • poprawiono raport “Faktura proforma” (zamieniono miejscami kwotę netto i brutto w podsumowaniu).

1.0.0.62023-05-23
Zmiany w wersji 1.0.0.6
 • dodano w cenniku opcję “priorytet” wg której następuje sortowanie konkurujących ze sobą cenników,
 • dodano możliwość ustawienia cennika obowiązującego w zleceniu (formularz zlecenia),
 • dodano raport “Podusmowanie wykorzystania szkła w rozkroju”,
 • dodano raport “Faktura proforma” (raport korzysta ze źródła danych “Oferta”).

1.0.0.52023-05-11
Zmiany w wersji 1.0.0.5
 • dodano do menu głównego opcję: Administracja -> Pobierz plik konfiguracyjny (wymagane uprawnienie do odczytu ustawień),
 • dodano w oknie “Pomoc -> O programie” link do strony internetowej, która umożliwia pobranie najnowszej wersji programu Cut Glass.

1.0.0.42023-04-28
Zmiany w wersji 1.0.0.4
 • naprawiono błąd konwersji naddatku wyrażonego w postaci liczby zmiennoprzecinkowej występujący podczas eksportu optymalizacji do formatu Bottero.

1.0.0.32023-04-24
Zmiany w wersji 1.0.0.3
 • dodano dwa zestawienia “Stany magazynowe wg produktów” i “Stany magazynowe wg dostawców”,
 • zaimplementowano możliwość użycia referencji pól tabel używanych w zestawieniu jako argumentu warunku.

1.0.0.22023-04-17
Zmiany w wersji 1.0.0.2
 • zaimplementowano nowy typ stojaka transportowego – stojak obcy będący własnością kontrahenta,
 • uzupełniono braki w systemie pomocy,
 • zaimplementowano możliwość importu/eksportu ustawień lokalnych i globalnych list.

1.0.0.12023-03-27
Zmiany w wersji 1.0.0.1
 • dodano możliwość optymalizacji wszystkich rodzajów szkła w jednym procesie optymalizacyjnym (opcja na formularzu wywoływanym przed uruchomieniem optymalizacji rozkroju),
 • przeniesiono ustawienie: “przerywanie optymalizacji cyklicznej” i “wyznacz odpady użytkowe po wykonaniu optymalizacji” z ustawień systemowych do formularza optymalizacji rozkroju (formularz wywoływanym przed uruchomieniem optymalizacji rozkroju),
 • zaimplementowano możliwość dodawania wielu rodzajów tafli szkła do optymalizacji (należy zaznaczyć więcej niż jeden rodzaj szkła).
 • dodano menu kontekstowe do listy rodzajów szkła na formularzu optymalizacji rozkroju,
 • dodano nowy rodzaj produktu “Folia” oraz nową cechę “Bela”,
 • rozszerzono definicję konstrukcji komory szyby o właściwość “Folia”,
 • rozszerzono podsumowanie kalkulacyjne zlecenia o zakładkę “Folia”.

1.0.0.02023-03-14
Zmiany w wersji 1.0.0.0
 • zaimplementowano możliwość zmiany hasła przez użytkownika (włączenie tej możliwości w “Ustawienia->Bezpieczeństwo”),
 • naprawiono nieprawidłowe działanie zmiany etykiety dla wybranych pozycji w module wydruku etykiet zleceń,
 • na liście zleceń dodano możliwość pokazania meldunków skojarzonych ze zleceniem,
 • w konstruktorze zestawień zaimplementowano zapamiętywanie stanu listy w formularzu podglądu zestawienia, staje się on domyślnym stanem dla zestawienia,
 • zaimplementowano (kartoteki, magazyn, słowniki, cześciowo administracja) system pomocy kontekstowej wywoływanej klawiszem F1,
 • wyróżniono kolorem “Navy” wszystkie komórki list będące odnośnikami do dokumentów, które można otworzyć skrótem klawiaturowym Left_Alt+Enter i Left_Alt+LMB.

0.2.0.62023-03-09
Zmiany w wersji 0.2.0.6
 • Administracja -> Ustawienia -> Interfejs użytkownika: dodano możliwość sparametryzowania aktualizacji (zezwalaj na uruchomienie nieaktualnej aplikacji – TAK/NIE),
 • dodano uprawnienie “Aktualizacja baz danych -> wykonaj”, uprawnienie powinno zostać włączone dla Administratora (Rola lub Użytkownik),
 • do listy użytkowników dodano kolumny: data zalogowania, data wylogowania, IP stanowiska,
 • poprawiono zgłoszone błędy (w raportach, optymalizacja-ilość formatek, informacja o eksporcie – wszystkie, zaznaczone),
 • w optymalizacji na liście szkła dodano kolumnę “laminat”.