Lista kontrahentów

Kartoteka kontrahentów zawiera zbiór podmiotów, będących odbiorcami, dostawcami lub klientami indywidualnymi. Poniższa lista pozwala na filtrowanie i wyszukiwanie kontrahent wg różnych kryteriów.

lista kontrahentów

Filtrowanie listy możliwe jest wg kryteriów wybieranych z menu kontekstowego uruchamianego przyciskiem fitra. Uruchomienie filtrowania odbywa się przez użycie przycisku z ikoną lupy lub przez wciśnięcie klawisza "Enter" na klawiaturze.Każda lista w aplikacji Cut Glass poza przedstawionym wyżej fitrem zawiera wbudowane w listę mechanizmy filrowania i wyszukiwania. Dostęp do tychże mechanizmów można uzyskać przez wywołanie menu kontekstowego na nagłówku listy. Ostatnia opcja tego menu zawiera submenu dzieki, któremu można zarządzać ustawieniami list.Nad listą kontrahentów po prawej stronie znajduje się pasek narzędziowy umożliwiający realizację różnych operacji na poszególnych rekordach listy.Każdy element paska narzędziowego posiada swój odpowiednik w menu kontekstowym wywoływanym na  poszególnych rekordach listy.Operacje możliwe do wykonania w kontekście kontrahenta to:
  • dodanie nowego kontrahenta,
  • edycja kontrahenta,
  • usunięcie kontrahenta (nie jest możliwe usunięcie kontrahenta, z którym są powiązane dane, np. zlecenia),
  • przegląd/edycja cennika indywidualnego kontrahenta,
  • przegląd/edycja kodów alternatywnych produktów,
  • import kontrahentów,
  • przegląd/edycja zleceń skojarzonych z kontrahentem,
  • umieszczenie kafelka kontrahenta na pulpicie aplikacji Cut Glass (rodzaj skrótu),
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego kontrahenta

Zakładka "Podstawowe" zawiera najważniejsze dane kontrahenta jak nazwa, nazwa skrócona, numer nip, regon, symbol itp. Nazwa skrócona kontrahenta musi być unikalna.Możliwe jest automatyczne uzupełnienie danych kontrahenta pobierając je z bazy danych GUS. W tym celu należy wprowadzić numer NIP kontrahenta i użyć przycisku lupy lub wcisnąć klawisz "Enter".Jeżeli baza danych GUS zawiera informacje o kontrahencie to program Cut Glass zaproponuje użycie ich do wypełnienia formularza. 

Istnieje możliwość przypisania do kontrahenta cennika ogólnego (wybieranego z listy rozwijanej) lub zdefiniowania cennika indywidualnego (przycisk z ikoną walut).Więcej informacji na temat cenników znajduje się w sekcji cenniki,

Pola "Import zleceń" i "Import przyjęć" pozwalają na przypisanie kontrahentowi definicji importów zleceń i przyjęć magazynowych z innych systemów.

Pole etykieta przypisuje indywidualny wzór ektykiety, który zostanie użyty do wydruków.
 

Zakładka "Adresy" zawiera listę wprowadzonych adresów kontrahenta.Dopisanie / edycja adresu.Każdy kontrahent musi posiadać zdefiniowany przynajmniej jeden adres. Jeden z wprowadzonych adresów musi zostać oznaczony jako domyślny. Aplikacja nie pozwala usuwać adresu domyślnego.
 

Zakładka "Kontakty personalne"Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kontaktów osobowych powiązanych z kontrahentem.Zakładka "Parametry wyceny".Zaznaczenie opcji "Używaj parametrów wyceny" powoduje uaktywnienie formularza edycji parametrów wyceny szyb dla bieżącego kontrahenta.  Wycena szyb podzielona została na dwie sekcje. Wg pola powierzchni  lub wg kształtu szybyWartość parametru "Współczynik" stanowi mnożnik ceny bazowej szyby ([cena bazowa] x [współczynnik]  =  [cena wynikowa]).