Lista użytkowników

Kartoteka użytkowników posiadających aktywny bądź wyłączony dostęp do aplikacji Cut Glass.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.

Operacje możliwe do wykonania w kontekście użytkownika to:
  • dodanie nowego użytkownika,
  • edycja użytkownika,
  • usunięcie użytkownika,
  • odświeżenie listy,
  • wydruk listy.
Dopisanie nowego / edycja istniejącego użytkownikaBrak zaznaczenia opcji "Aktywny" powoduje, że konto użytkownika staje się nieaktywne i nie może on uzyskać dostępu do aplikacji Cut Glass. Pole "Login" jest identyfikatorem użytkownika, którego należy użyć podczas autoryzacji przy uruchamianiu aplikacji. Pole to nie może zostać zmienione po pierwszym zapisaniu danych użytkownika. Modyfikując dane użytkownika można pozostawić pust pola "Hasło" i "Potwierdź hasło", nie spowoduje to wyczyszczenia aktualnego. Podczas dodawania nowego użytkownika pola te muszą zostać uzupełnione. Pole "Potwierdź hasło" służy do ponownego wprowadzenia hasła (powtórzenia hasła z pola "Hasło") w celu weryfikacji jego poprawności.
Lista "Role użytkownika" pozwala przypisać mu dowolnę ilość ról. Przypisanie do roli powoduje, iż nadane zostają mu wszystkie uprawnienia tej roli.

Sekcja "Uprawnienia" służy do indywidualnego nadawania uprawnień użytkownikowi przez zaznaczenie opcji w kolumnie "Upr. użytkownika". Kolumna "Upr. roli" jest nieedytowalna i ma informować czy użytkownik posiada uprawnienie wynikające z ról do jakich został przypisany.