Zlecenie jest podstawowym dokumentem systemu Cut Glass w procesie realizacji produkcji szyb zespolonych. Stanowi ono połączenie zamówienia od klienta i zlecenia produkcyjnego. Poniżej przedstawiono listę dokumentów zleceń. Górna lista to nagłówk zleceń, natomiast dolna jest listą pozycji zaznaczonego zlecenia. Funkcjonalność dolnej listy jest ograniczona do postawowych operacji, pełną funkcjonalność posiada lista pozycji znajdująca się na formularzu edycji zlecenia.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.
Informacje o limitowaniu pobieranych danych znajdziesz → tutaj.

Listy dokumentów z reguły zawierają dotatkowe zestawy filtrów. W powyższym przypadku są to:
 • zakres daty wystawienia dokumentów z możliwością wybrania predefiniowanego zakresu z listy rozwijanej lub wprowadzenie własnego,
 • zakres daty planowanego terminu realizacji zleceń,
 • wymiary szyby - filtr ten pozwala na ograniczenie wyniku do zleceń, które posiadają zdefiniowane szyby o określonych wymiarach,
 • status optmalizacji - filruje wg statusu przypisania pozycji zleceń do zbioru optymalizacyjnego i statusu optymalizacji tegoż zbioru,
 • status ogólny zlecenia,
 • znaczniki przypisane do dokumentu.
Operacje możliwe do wykonania w kontekście dokumentu zlecenia to:
 • dodanie nowego dokumentu,
 • powielenie istniejacego dokumentu,
 • edycja dokumentu,
 • usunięcie dokumentu (usunięcie dokumentu skutkuje przywróceniem do magazynu produktów znajdujących się na liście pozycji),
 • sortowanie pozycji zleceń,
 • wyświetlenie powiązanej oferty,
 • wyświetlenie listy meldunków wykonania zlecenia
 • import zleceń z plików,
 • eksport dokumentu do formatu CSV,
 • eksport ramek dla maszyny CNC,
 • wyświetlenie  podsumowania kalukulacyjengo,
 • dodanie zlecenia lub pozycji do zbioru optymalizacyjnego,
 • wyświetlenie powiązanego zbioru optymalizacyjnego,
 • wyświetlenie powiązanej optymalizacji rozkroju,
 • rozliczenie produkcji (wykonanie operaji magazynowej polegającej na rozchodowaniu surowców użytych do produkcji szyby zespolonej i przyjęciu do magazynu wyrobu gotowego),
 • wycofanie rozliczenia produkcji (wycofanie skutków magazynowych powstałych przez rozliczenie produkcji),
 • wydanie wyrobu gotowego z magazynu,
 • odświeżenie listy,
 • wydruk raportów,
 • wydruk etykiet,
 • wydruk listy

Powielenie istniejącego zlecenia

Powielenie zlecenia polega na utworzeniu nowego zlecenia na postawie już istniejącego z wykluczeniem pól data wystawienia oraz status, które zostaną uzupełnione danymi pochodzącymi z poniższego formularza. Opcjonalnie kopiowne będą informacje:
uwagi, nr wg nabywcy, data zamówienia nabywcy, z pozycji zlecenia uwagi i informacje o zamówieniu klienta.Sortowanie pozycji zleceńImport zleceń

Korzystając z definicji importu zleceń istnieje możliwość zaimportowania zleceń z systemów zewnętrznych. Należy w tym celu wybrać kontrahenta, od którego chcemy zaimportować zlecenia i definicję importu (jeśli została przypisana w kartotece kontrahentów definicja importu to ustawi się ona automatycznie). Następnie należy wskazać folder, który zawiera pliki do importu. W sekcji "folder plików" zostanie załadowana lista plików ze wskazanego wcześniej folderu z ograniczeniem do plików o rozszerzeniach nazwy ustawionych w definicji importu. Opcjonalnie można usawić również folder plików DXF jeśli zamierzamy importować definicje kształtów szyb (jedna z kolumn definicji importu musi zawierać nazwy plików kształtów). Ustawienie daty wystawienia oraz daty zamówienia kontrahenta spowoduje przepisanie tych wartości do importowanego zlecenia (w przeciwnym wypadku data wystawienia będzie datą bieżącą). Jeżeli kontrahent wykorzystuje własne kody szyb, wówczas należy zdefiniować kody alternatywne dla importowanych pozycji. Po kliknięciu przycisku "Pobierz dane z pliku" pozycje z importowanego pliku zostaną załoadowne do listy "Pozycje". Automatycznie oznaczone do importu zostaną pozycje, dla których udało się sparować identyfikatory szyb kartoteki Cut Glass z identyfikatorami z pliku.Eksport ramek

Eksport ramek w zakresie pozycji zleceń spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego z listą pozycji wybranych zleceń. Ramki można wyeksportować z ilością określoną w pozycji zlecenia lub ilością ograniczoną do w pełni rozkrojonych szyb. Schemat opisu dodatkowego stanowi szablon opisu pozycji zlecenia.Podsumowanie kalkulacyjne


Podsumowanie kalkulacyjne przedstawia zagregowane dane dotyczące wszystkich składowych szyb zespolonych z wybranych zleceń.Dodanie zlecenia lub pozycji do zbioru optymalizacyjnego


Realizacja zlecenia rozpoczyna się od dopisania pozycji zleceń do zbiorów optymalizacyjnych. W tym celu należy wskazać zbiór, do którego będziemy dopisywać pozycje zleceń lub całe zlecenia. Jeżeli zbiór optymalizacyjny posiada limit ilości szyb w zbiorze to po jego przekroczeniu operacja dopisywania pozycji zostanie zakończona lub utworzony zostanie nowy zbiór. Utworzenie nowego zbioru nastąpi pod warunkiem zaznaczenia opcji "Twórz nowy zbiór po wypełnieniu bieżącego".Do zbioru można dodawać całe zlecenia lub tylko wskazane pozycje.Dodatkowym kryterium ograniczającym zakres szyb elementarnych dodawanych do zbioru jest rodzaj użytego szkła.Wydanie wyrobu gotowego

Po zakończeniu procesu produkcyjnego należy utworzyć dokument wydania zewnętrznego wyprodukowanych szyb zespolonych. Zaznaczjąc wiele zleceń tego samego nabywcy możliwe jest utworzenie wydania wielu zleceń jednym dokumentem magazynowym. Szyby zespolone umieszczane są w stojakach transportowych, dlatego też przed wybraniem pozycji zlecenia należy wybrać stojak, na którym zostaną umieszczone szyby.Po wybraniu stojaka należy wybrać pozycje zleceń, które mają zostać na nim umieszczone. Wydanie może zazwierać wiele stojaków.Wydruk etykiet

W celu oznaczenia gotowych szyb zespolonych drukuje się odpowiednie etykiety opisujące produkt i powiązane z nim zlecenie. Aplikacja Cut Glass umożliwia masowy wydruk etykiet. Przed wydrukiem możemy określić rodzaj etykiety jaki chcemy zastosować dla poszczególnych pozycji zleceń. Jeżeli w zleceniu lub w kartotece kontrahenta określono domyślny rodzaj etykiety to zostanie ona ustawiona automatycznie. Możliwe jest ustawienie etykiety dla wielu pozycji naraz korzystając z menu kontekstowego.Edycja zlecenia

Tworzenie nowego zlecenia należy rozpocząć od wybrania nabywcy (dane odbiorcy jeśli są puste zostaną uzpełnione danymi nabywcy).  Data wystawienia zlecenia jest edytowalna tylko na etapie tworzenia nowego zlecenia. Pole oferta pozwala na powiązanie zlecenia z wcześniej utworzoną oferta (oferta jest zleceniem o odpowiednim statusie: zarejstrowano ofertę lub wysłano ofertę). Na zakładce "Dostawa" znajdują się pola, w którch przechowywane są informacje o miejscu dostawy. Adres dostawy można wprowadzić ręcznie lub skopiować jeden z adresów dostępnych w kartotece nabywcy lub odbiorcy klikająć etykietę "Adres dostawy".Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji zlecenia to:
 • dodanie nowej pozycji,
 • powielenie istniejacej pozycji,
 • edycja pozycji,
 • usunięcie pozycji,
 • skopiowanie pozycji  (możliwe jest na wielu pozycjach jednocześnie),
 • wklejenie skpoiowanej wcześniej pozycji (dozwolone jest kopiowanie pozycji między zleceniami),
 • sortowanie pozycji,
 • zmiana szyby (możliwa jest zmiana na wielu pozycjach jednocześnie),
 • przeliczenie ceny (możliwe jest na wielu pozycjach jednocześnie),
 • włączenie/wyłączenie możliwości przenoszenia pozycji do zbioru optymalizacyjnego (możliwe jest na wielu pozycjach jednocześnie),
 • dodanie pozycji do zbioru optymalizacyjnego (możliwe jest na wielu pozycjach jednocześnie),
 • wyświetlenie powiązanego z pozycją zbioru optymalizacyjnego,
 • przesunięcie w górę/dół pozycji zlecenia (zmiana porządku wyświetlania listy pozycji),
 • odświeżenie listy,
 • wydruk listy.
Zakładka "historia statusów" przedstawia listę zmian statusu dokonanych w zleceniu.

Zakładka "Znaczniki" zawiera listę znaczników przypisanych do dokumentu.

Zakładka "Załączniki" stanowi kontener plików dołączonych do dokumentu zlecenia. Załączniki przechowywane są w standardowym systemie plików, z założenia powinny być przechowywane na wspólnym zasobie sieciowym. Możliwe jest dodawanie załączników przy użyciu schowka systemowego (kopiuj -> wklej) lub przez przeciągnięcie i upuszczenie (drag & drop).

Edycja pozycji zlecenia

Pozycja zlecenia przechowuje informacje o definicji szyby zespolonej, która ma zostać wykonana na zlecenie nabywcy.  Sekcja "Podstawowe" określa wymiary nowminalne szyby, ilość zleconych do wykonania szyb, uwagi oraz specyfikację etykiety, która ma zostać użyta do wydruku. W sekcji "Zamówienie klienta" znajdują się informacje związane z zamówieniem klienta, czyli z reguły zamówieniem złożonym do nabywcy przez klienta detalicznego. 

Najistotniejsze dane znajdują się na zakładce "Szyba" gdzie należy wskazać pozycję kartoteki produktów typu "szyba", zdefiniować konstrukcję oraz kształt. Domyślnie konstrukcja szyby kopiowana jest z kartoteki produktu a kształ ustawiany jako prostokąt.

Zaznaczenie opcji "Załaduj kolejną po zatwierdzeniu" spowoduje po zatwiedzeniu (zapisaniu) załadowanie do bieżącego formularza kolejnej pozycji zlecenia. Użycie przycisku "Zatwierdź i powiel" zapisuje bieżącą pozycję i tworzy nową uzupełniając ją danymi poprzednio edytowanej pozycji.Konstrukcja szyby jest kopią danych z kartoteki produktu, którą można modyfikować na potrzeby konkretnego zlecenia. Dodatkowym polem jest "Zachować ukierunkowanie struktury", które zabezpiecza przez obracaniem szyb elementarnych podczas procesu obliczania optymalizacji rozkroju.Kształt szyby zespolonej można wybrać z kartoteki wbudowanych kształtów lub wybrać "kształ nieokreślony" i załadować definicję kształtu z pliku DXF programu AutoCAD (wer. R12). Bardziej złożone kształty wymagają wprowadzenia dodatkowych wymiarów. Dla szyb zespolonych czyli wielowarstwowych możliwe jest ustawienie przesunięcia drugiej i kolejnych szyb względem pierwszej (tzw. step). Dodatkowymi parametrami są marginesy technologiczne doliczane do wymiaru nominalnego szyby podczas obliczania optymalizacji rozkroju.Szczególnym przypadkiem kształtu jest rama z łukiem okręgu, który dla wymiaru "S" posiada specjalny kalkulator do obliczenia tego wymiaru.Obróbka krawędzi pozwala na określenie, które z krawędzi szyb elementarnych oraz które z szyb elementarnych mają podlegać obróbce. O wartość wprowadzoną w polu naddatek zostanie powiększony wymiar elementu podczas obliczania optymalizacji rozkroju. Naddatku nie można stosować dla kształtów innych niż prostokąt.Kalkulacja ceny końcowej odbywa się na zasadach określonych w parametrach wyceny zdefiniowanych w kartotece nabywcy zlecenia lub bezpośrednio w ustawienia globalnych aplikacji jeśli nie zdefiniowano dla nabywcy.