Zbiór optymalizacyjny to kontener przechowujący pozycje zleceń, dla których zostanie wykonana optymalizacja rozkroju z tafli szkła. Zbiór może zawierać pozycje z wielu zleceń jak i pojedyncze zlecenie może zostać podzielone na wiele zbiorów. Dodawanie pozycji zleceń można realizaować z poziomu zbioru oraz ze zlecenia.Informacje o filtrowaniu i wyszukiwaniu na listach znajdziesz → tutaj.
Informacje o limitowaniu pobieranych danych znajdziesz → tutaj.

Listy dokumentów z reguły zawierają dotatkowe zestawy filtrów. W powyższym przypadku są to:
 • zakres daty produkcji z możliwością wybrania predefiniowanego zakresu z listy rozwijanej lub wprowadzenie własnego,
 • status optymalizacji - filruje wg statusu wykonania optymalizacji rozkroju zbioru,
 • status zakończenia zbioru,
 • znaczniki przypisane do dokumentu.
Operacje możliwe do wykonania w kontekście zbioru optymalizacyjnego to:
 • utworzenie nowego zbioru optymalizacyjnego,
 • edycja istniejącego zbioru optymalizacyjnego,
 • usunięcie zbioru,
 • wykonanie optymalizacji rozkroju szkła,
 • włączenie/wyłączenie opcji domyślnego otwierania optymalizacji rozkroju zamiast formularza edycji zbioru,
 • zakończenie zbioru (jest to operacja wywołująca skutek magazynowy w postać rozchodowania zurzytych do rozkroju tafli szkła, zkończenie zbioru jest wymagane do rozliczenia zleceń zawartych w zbiorze),
 • wycofanie zakończenia zbioru (cofa skutek magazynowy zakończenia zbioru),
 • korekta przyjęcia odpadów użytkowych,
 • wycofanie korekty przyjęcia odpadów użytkowych,
 • eksport ramek dla maszyny CNC,
 • odświeżenie listy,
 • wydruk raportów,
 • wydruk etykiet produkcyjnych,
 • wydruk listy
Edycja zbioru optymalizacyjnego

Parametry charakteryzujące zbiór:
 • limit ilości szyb w zbiorze powoduje ograniczenie ilości szyb elementarnych jakie mogą zostać dodane do zbioru,
 • rozdział szyb elementarny nie pozwala na grupowanie szyb elementarnych pozycji zbioru wg rodzaju szkła,
 • rozkrój szablonowy powoduje zachowanie struktury szyby zespolonej w trakcie optymalizacji rozkroju, oznacza to, że rozkrój każdej z warstw szyby zespolonej jest powieleniem rozkroju pierwszej warstwy.
Zaznaczenie opcji "Zakończono" i zapisanie zbioru powoduje wywołanie skutku magazynowego w postaci rozchodu tafli szkła użytego w optymalizacji rozkroju.Operacje możliwe do wykonania w kontekście pozycji zbioru optymalizacyjnego to:
 • dodanie nowej pozycji,
 • edycja pozycji,
 • usunięcie pozycji,
 • przeniesienie pozycji do innego zbioru,
 • odświeżenie listy,
 • wydruk listy.
Edycja pozycji zbioru

Edycji podlega tylko kolumna "Ilość w zbiorze" i nie może ona przekroczyć ilości określonej w pozycji zlecenia.Optymalizacja rozkroju

Optymalizację rozkroju należy rozpocząć od wybrania tafli szkła dla każdego rodzaju szkła. Można to uczynić jednocześnie dla wszystkich zaznaczonych rodzajów. Po wybraniu tafli istnieje możliwość edycji pól wyróżnionych kolorem błękitnym. Zaznacznie pola "Limituj" sprawi, że do optymalizacji zostanie użyta maksymalnie taka ilość jaka została ustawiona w polu "Limituj ilość". Pola ML, MD, MP i MG oznaczają wartości marginesów tafli, które pomniejszają powierzchnie przeznaczoną do wykroju elementów zbioru. Pas minimalny to minimalna szerokość pojedynczego odcięcia szkła. Minimalna szerokość odpadu jest kryterium określającym minimalny wymiar odpadu z rozkroju, który może zostać zakwalifikowany jako odpad użytkowy. Jako taflę szkła do rozkroju można również wykorzystać odpady użytkowe. W przypadku zbioru optymalizacyjnego z włączonym parametram "Rozkrój szblonowy" przed rozpoczęciem optymalizacji należy wybrać tafle szkła dla wysztkich warstw szyby zespolonej a optymalizacja rozkroju odbywa sie tylko na piewszej warstwie i jest powielana na pozostałe.
 


Uruchomienie optymalizacji

Po wciśnięciu przycisku "Optymalizuj rozkrój" ukaże się poniższe okno dialogowe umożliwiające określenie przebiegu optymalizacji. Optymalizacja rozkroju może zostać uruchomiona dla zazaczonego (jednego) rodzaju szkła lub dla wszystkich rodzajów występujących w zbiorze. Ograniczenie poziomu złożoności rozkrojów zabezpiecza przed wygenerowanie rozkroju nieobsługiwanego przez niektóre maszyny CNC. Parametr "Przerywanie optymalizacji cyklicznej" wpływa na jakość uzyskiwanego wyniku (skuteczność rozkroju) oraz czas potrzebny do wykonania optymalizacji. Niektóre opcje zostają wyłączone jeżeli optymalizacja wykonywana jest na wszystkich rodzajach szkła w jednym procesie optymalizacyjnym.Po zakończeniu optymalizacji zostanie wypełniona lista tafli (lista "Tafle" po prawej stronie) użytych do wykroju. Operacje możliwe do wykonia na tej liście to:
 • symulacja rozkroju (pokazuje kolejność wykonywania cięć przez maszynę CNC),
 • ponowna optymalizacja tafli (wykonuje ponowną optymalizacyją ale tylko w obrębie bieżącej tafli i szyb elementarnych na niej się znajdujących, operacja ta jest możliwa tylko przed zapisaniem optymalizacji),
 • wyznaczenie odpadów użytkowych,
 • usunięcie odpadów użytkowych,
 • wyszukanie odpadu użytkowego pasującego do rozkroju (pozwala na wyszukanie w magazynie odpadów pasującego odpadu użytkowego, który może zostać użyty jako tafla, rozkrój na bieżącej tafli zostanie usunięty i wygenerowany nowy na wybranym odpadzie użytkowym),
 • usunięcie tafli,
 • ustalenie kolejności tafli,
 • eksport do CNC (eksport rozkrójów do CNC w formatach: ITM, Glass Service, Glass Service Float, Lisec, Lisec ODC,  Bottero, Intermac IEdit, Bystronic XYZ),
 • wydruk raportów,
 • wydruk listy.

Korekta przyjęcia odpadów użytkowych

Po wykonaniu optymalizacji rozkroju mogą powstać odpady użytkowe, które zostają wprowadzone do magazynu. Istnieje możliwość korekty wymiarów (zmniejszenia) powstałych odpadów użytkowych lub ich usunięcie.Eksport ramek

Eksport ramek możliwy jest dopiero po zakończeniu zbioru optymalizacyjnego. Schemat opisu dodatkowego stanowi szablon opisu pozycji zlecenia.